VI Rodzinny Bieg Strzelankowy

Przechwytywanie2 BIEG Przechwytywanie Przechwytywanie1

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Pozwolenie opiekuna osoby niepełnoletniej na udział w VI Rodzinnym Biegu Strzelankowym
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia osoby biorącej udział w VI Rodzinnym Biegu Strzelankowym
  3. Regulamin VI Rodzinnego Biegu Strzelankowego

Regulamin VI Rodzinnego Biegu Strzelankowego

I Cel imprezy
1. Upowszechnianie wartości chrześcijańskich w duchu św. Franciszka z Asyżu
2. Propagowanie współpracy lokalnych stowarzyszeń społecznych z władzami Miasta i Gminy
3. Promowanie rodziny i zdrowego stylu życia.
4. Popularyzacja biegania jako rodzinnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
5. Promocja Klasztoru, Miasta i Gminy.
6. Integracja społeczności lokalnej.

II Termin biegu:
29 maja 2016 r. w Alwerni

III Opis tras
1. Bieg organizowany jest:
a. na dystansie 10 km,
b. na dystansie 5 km (bieg i nordic walking),
c. biegi dla dzieci.
2. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest mapa i profil wysokościowy trasy biegów na 10 km i na 5 km.
3. Start biegu znajdować się będzie w Rynku Alwerni a meta w ogrodzie przy Klasztorze Ojców Bernardynów w Alwerni.
4. Bieg na 10 km odbywać się będzie jako dwukrotne obiegnięcie trasy na 5 km.
5. Bieg przebiegać będzie po trasie asfaltowej i drogach leśnych przy ograniczonym ruchu
pojazdów.
6. Biegi dla dzieci będą się odbywały na wyznaczonych trasach w ogrodzie Klasztoru Ojców
Bernardynów w Alwerni w następujących kategoriach wiekowych:
a. do 5 lat
b. 5 – 8 lat
c. 9 – 12 lat
d. 13 – 16 lat

IV Organizator imprezy:
Klasztor Ojców Bernardynów w Alwerni

V Współorganizatorzy
1. Burmistrz Miasta i Gminy Alwernia Tomasz Siemek.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni.
3. SOK Alwernia.
4. Stowarzyszenie Młoda Alwernia.
6. Zespół Szkół Nr 1 w Alwerni
7. Przedszkole Tęczowa Kraina w Alwerni
8. Klub Sportowy Triumf w Alwerni

VI Biuro biegu i wpisowe
1. Biuro zawodów znajdować się będzie w ogrodzie przy Klasztorze Ojców Bernardynów w
Alwerni, ul. Klasztorna 1, 32-566 Alwernia.
2. Zgłoszenia do biegów i nordic walkingu przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 29 maja od godz. 15:00 ma podstawie osobistych zgłoszeń.
3. Organizator nie przewiduje pobierania wpisowego od uczestników biegu.

VII Rozpoczęcie biegu
1. Start biegu na 10 km nastąpi o godz. 16:30.
2. Start biegu na 5 km i nordic walking nastąpi o godz. 16:45.
3. Start biegu dla dzieci nastąpi po godz. 16:30 w ustalonych kategoriach wiekowych.

VIII Uczestnictwo
1. W biegu i nordic walkingu mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia, po złożeniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, którzy ukończyli 16 rok życia.
2. Weryfikacja uczestników nastąpi na podstawie:
a. W przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej przy
przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu.
b. Dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

IX Klasyfikacja i nagrody
1. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna (osobno dla kobiet i osobno dla
mężczyzn).
2. Za miejsca I, II, III w biegu na 10 km, w biegu na 5 km i nordic walkingu na 5 km przyznane zostaną puchary.
3. Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg przewidziano dyplomy pamiątkowe.
5. Wyniki oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu w godzinach od 17:30 do 18:00.

X Organizatorzy zapewniają:
1. Szatnię w formie namiotu, gdzie możliwe będzie pozostawienie rzeczy osobistych po ich
wcześniejszym oznaczeniu.
2. Poczęstunek wydawany od godziny 17:00 dla wszystkich zawodników.
3. Opiekę medyczną dla zawodników podczas w biegu.

XI Postanowienia końcowe
1. W pozostałych sprawach nie objętych regulaminem decydować będą bezpośrednio
organizatorzy.
2. Pytania i uwagi proszę kierować na adres e-mail: mnichleo@vp.pl lub pod nr telefonu:
48668421020.
Za organizatorów
O. Leonard Hryniewski

Komentowanie jest wyłączone.